پست های فلزی

به باکس هایی که داخل آن ترمینال های مخابراتی کار شده پست میگویند.

نمایش یک نتیجه