پست های پلاستیکی

به باکس هایی که داخل آن ها ترمینال های مخابراتی کار شده پست میگویند.

نمایش یک نتیجه